• Další činnosti VÚB


  Konzultační činnosti
  -    při přípravě a účasti na podpůrných programech a grantech

  -    při pořádání domácích i mezinárodních konferencí a seminářů

  -    při realizaci studií a projektů léčebného, obchodního, ekonomického a personálního modelu lázeňských subjektů, wellness, OLÚ, zdravotně-sociálních zařízení typu DS a DS se zvláštním režimem

  -    při žádosti o uznání přírodního léčivého zdroje a metodice jeho užívání a ochrany

  -    ekonomické, finanční a kapitálové poradenství, včetně služeb M&A

  Lidské zdroje
  -    personální  poradenství  se zaměřením na oblast lázeňství a léčebné wellness

  -    pracovní a profesní diagnostika se zaměřením na oblast lázeňství, léčebné wellness a zdravotně sociální zařízení

  -    projektování personálního modelu zdravotní nebo zdravotně sociální

  -    projektování systému pracovních pozic a kvalifikačních předpokladů pro odborné  lázeňské profese

  Kvalita
  -    výzkum chápání a rozvoje kvality lázeňské péče z pohledu poskytovatelů lázeňské péče (zejména zdravotní lázeňské péče) v ČR

  -    průzkumy spokojenosti klientů v lázních ve vazbě na očekávanou a poskytovanou kvalitu lázeňské péče

  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013