• Hlavní činnosti VÚB


  Balneomedicína
  -    výzkum působení léčebných přírodních zdrojů na organismus (centrální a autonomní  nervový systém, imunitní systém, bolest, psychiku, hormonální systém, apod.) v rámci přístupu medicíny založené na důkazech.

  -    výzkum a vývoj vybraných vyšetřovacích metod a postupů doporučených v rámci lázeňské léčby

  -    výzkum pro stanovení úspěšnosti terapeutických léčebných postupů a vhodnosti (se snahou o optimalizaci) podle jednotlivých diagnóz

  -    výzkum, vývoj a ověřování použitelnosti a účinnosti léčebných přípravků a zdravotnických prostředků, se vztahem   k efektivní lázeňské léčbě

  -    výzkum a vývoj vedení zdravotnické dokumentace (informatika, legislativa, forenzní výzkum, apod.) pro zajištění interoperability IS

  -    vědecká a odborná publikační  činnost

  Balneoterapie
  -    výzkum normativů  jednotlivých procedur využívaných při lázeňské léčbě (název výkonu, nositel výkonu, optimalizace času, popis provedení výkonu a popř. „technického zabezpečení“), podle možností s využitím Evidence Based Medicine (EBM)

  -    výzkum pro zdokonalování stávajících a zavádění nových léčebných metod do programů léčebné lázeňské a zdravotní péče a ověřování jejich účinnosti

  -    výzkum využití stávajících a nových léčebných metod do programů léčebné lázeňské a zdravotní péče o starší a křehké seniory (v rámci Ageing) a ověřování jejich účinnosti

  -    preklinické analýzy a klinická hodnocení zdravotnických prostředků

  -    výzkumná činnost pro začlenění jednotlivých výkonů a procedur do léčebného plánu pro jednotlivé indikace (počet procedur, jejich řazení, návaznost apod.); doporučení těchto postupů např. pro lázeňská zařízení, ambulantní pracoviště, zdravotní pojišťovny a jiné organizace

  Balneotechnika
  -    výzkum, vývoj a odborné řešení hydrogeologických a technických  úkolů spojených s jímáním (těžbou), vedením, akumulací, skladováním, ošetřováním, ochranou a využíváním přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod a dalších prostředků v komplexu lázeňské léčby

  -    výzkum optimálního balneologického využití a ochrany přírodních léčivých zdrojů (PLZ) určujících základní statuty lázní  (minerální vody, přírodní léčivé plyny, peloidy)

  -    výzkum pro rozvoj zřídelní základny, způsob provozování stávajících jímacích zdrojů ve vazbě na potenciální využívání nových jímacích zdrojů minerálních vod a sledování trendů odplynění a odvodnění zřídelních struktur

  -    výzkum geologických, mikrobiologických, hydrobiologických, hydrochemických, fyzikálně-chemických a radioaktivních vlastností PLZ

  -    výzkum možností  bioaugmentace přírodních lázeňských zdrojů peloidů a minerálních sedimentů, vč. aktualizace současného stavu PLZ v ČR

  -    výzkum a vývoj využitelnosti a výroba doplňkových přírodních látek pro balneologické využití (extraktů, humátů, řas, mikroorganizmů a enzymů)

  Balneoekonomika
  -    výzkum klinické, ekonomické a makroekonomické efektivnosti lázeňské léčebné péče s využitím HTA (Health Technology Assessment)

  -    vývoj normativní kalkulace jednotlivých procedur vstupujících do standardů léčebných plánů

  -    výzkum a podpora synergických efektů působení lázní v makroekonomice a ekonomice regionů

  -    výzkum a implementace ekonomických modelů lázeňské péče v rámci systému zdravotních služeb od léčebné zdravotní prevence až po rehabilitaci a zdravotně-sociální péči

  -    výzkum, poradenství a projektování pro ekonomické, finanční a kapitálové operace v oboru zdravotnických a zdravotně sociálních institucí (lázně, OLÚ, nemocnice, domy seniorů, domy seniorů se zvláštním režimem, atd.)

  -    analýzy a zavádění nových motivačních nástrojů do řízení zdravotnických a zdravotně sociálních zařízení, např. typu ESOP nebo Finanční spoluúčasti zaměstnanců aj.

  -    výzkumy a hodnocení spokojenosti pacientů v procesu lázeňské léčby

  Balneoinformatika
  -    Výzkum interoperability lázeňských informačních systémů na IS smluvních nemocnic ve smyslu Národní strategie elektronického zdravotnictví vydané MZČR.

  -     výzkum elektronického zdravotního záznamu v souvislostech diagnostiky stavů vhodných k lázeňské léčbě a postlázeňského sledování pacienta, vzorové postupy využití zdravotního záznamu při rozhodování o použití Standardu lázeňského léčebného postupu

  -    výzkum elektronických lékařských doporučení v oblasti fyzioterapie

  -    výzkum a projektová podpora systémů ICT

  -    výzkum systémů pro podporu rozhodování na bázi standardizace léčebných postupů

  -    výzkum metod vytěžování nových znalostí z biomedicínských databází a bází znalostí

  -    výzkum postupů a metod na zpracování a implementaci aktuálních i archivních dat o stavu, kvalitě, kvantitě a způsobu ochrany přírodních léčivých zdrojů v ČR

  -     výzkum informačního zabezpečení Age management a Ageing





  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013