• Organizace VÚB

  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i., znění v anglickém jazyce Balneology Research Institute, public research institute (p. r. i.) byl  zřízen 6 .6. 2011 jako veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) podle zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích.
  VÚB v.v.i. je oborové výzkumné centrum se specializovanou činností v oblasti balneologie, působící jako vědecko-výzkumné pracoviště s regionální, celorepublikovou i zahraniční působností, provádějící základní i aplikovaný vědecký výzkum, poradenskou a konzultační činnost v oboru a je organizováno dle zakládací listiny a schváleného organizačního řádu.


  Organizační struktura

  1.    Ředitel - statutární orgán VÚB (zástupci ředitele s vymezenou působností)
  2.    Rada instituce – orgán VÚB (skládá se z předsedy a místopředsedů s vymezenou působností)
  3.    Dozorčí rada - dohlížející orgán VÚB
  4.    Vědecká rada - poradní orgán ředitele VÚB

  Organizační struktura má formu dvoustupňové ploché liniově štábní organizační struktury členěné na Sekce (stupně ředitel a sekce). Zřizují se Sekce balneomedicíny, balneoterapie, balneotechniky, balneoekonomiky a balneoinformatiky. Působností sekcí je výzkum a vývoj. V případech, kdy počet vědecko-výzkumných pracovníků v Sekci přesáhne stav deseti pracovníků, pak je možné změnit název a působnost Sekce na Vědecký ústav.

  V rámci organizační struktury mohou být zřízeny další útvary: laboratoře, technicko-provozní útvar pro zajišťování infrastruktury a aplikační ověřovací pracoviště zřizovaná ve spolupráci s lázněmi. Nad uvedenou liniově štábní organizační strukturou je využívána projektová forma pružné organizační struktury.

  Útvary pružné organizační struktury se zřizují k jednotlivým výzkumným projektům, zejména v případech, kdy je potřeba posílit horizontální výměnu informací. K jednotlivým výzkumným projektům ředitel jmenuje projektového koordinátora, který má ve výlučné pravomoci koordinaci činnosti vykonávaných pracovníků různých útvarů. Cílem je zabezpečit spolupráci mezi útvary při řízení výzkumu.

  Ředitel VÚB vydává organizační řád popisující jednotlivé organizační útvary ústavu, jejich vnitřní a vnější vztahy a jejich působnost (úkoly, pravomoci a odpovědnosti).


  Organizační řád

  Organizační řád VÚB, v.v.i., vymezuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a Zřizovací listinou postavení a úkoly pracoviště, jeho organizační strukturu, vnitřní vztahy, postavení zaměstnanců a základní působnost jednotlivých útvarů.
  Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance v pracovním poměru k VÚB a jeho ustanovení se přiměřeně vztahují i na zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. © 2013